kreklukrogs.lv Pirkšanas-pārdošanas noteikumi

Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi paredz vispārējos nosacījumus  preču  pirkšanai-pārdošanai kreklukrogs.lv/krekluveikals  internēta veikalā. 

kreklukrogs.lv  preču tirdzniecību organizē un sniedz SIA “Jelgavas baltie Krekli”, juridiskā adrese Lielā iela 19A, Jelgava, LV-3001, vienotais reģistrācijas nr. LV43603014084, mazumtirdzniecības licences nr. MT 00000013217, turpmāk tekstā “Pārdevējs”.

1.Noteikumi un lietoti jēdzienu skaidrojums:

1.1. Pircējs šī Noteikumu  izpratnē ir :

1) rīcībspējīga  persona, kura veic pirkumu kreklukrogs.lv  interneta veikalā un  kura  nav jaunāka par 18.gadiem; 

2) juridiskā persona, kura vārdā rīkojas izpildinstitūcija vai pilnvarotājs pārstāvis. 

Piereģistrējoties Pircējs apliecina, ka viņa sniegtās ziņas ir patiesas un tam ir tiesības iepirkties Vinuoutlet.lv interneta veikalā.  Ja pasūtījuma brīdī Pircēja dati ir nepilnīgi vai arī ir pamatojums uzskatīt, ka dati ir fiktīvi, Pārdevējs patur tiesības nepieņemt pasūtījumu.   Pārdevējam pēc nepieciešamības ir tiesības zvanīt uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto mobilā telefona numuru, un/ vai  sazināties ar viņu rakstot uz  Pircēja norādīto e-pasta adresi.

2. PIRKŠANAS – PARDOŠANAS LĪGUMS

2.1. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem alkoholiskos dzērienus var iegādāties tikai tās personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem, Līgums starp Pircēju un Pārdevēju  par  preču pirkšanu-pārdošanu uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad Pārdevējs (tā pārstāvis)  atbilstošu preču piegādes laikā pārliecinās, ka Pircējs ir tiesīgs iegādāties preces. 

2.2. Pārdevējam konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, Līgums uzskatāms par  nenoslēgtu, un preces Pircējam nepārdod. Par precēm samaksāta nauda  atmaksājama Pircējam  3 (trīs)  darba dienu laikā no piegādes dienas, ieturot no atmaksājamās summas  preču piegādes izdevumus.

2.3.Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt un izpildīt pasūtījumu, paziņojot par to Pircējam elektroniski,  ja Pircējs pasūta neierasti lielus preču daudzumus.

2.4. Veicot pasūtījumu kreklukrogs.lv  interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar  Distances Līguma noteikumiem(turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrīt šī Līguma nosacījumiem. 

3.REĢISTRĀCIJA UN PERSONU DATU APSTRĀDĀŠANA

3.1.Pircējam, kurš vēlas iegādāties preces kreklukrogs.lv veikalā ir jāreģistrējas, aizpildot reģistrācijas anketu. Anketā ir jānorada Pircēja personiskie dati, proti: vārds, uzvārds, juridiskām personām uzņēmuma nosaukums, elektroniskā pasta adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, preču piegādes adrese, citi preču piegādei nepieciešamie dati.

3.2.Pircējam ir tiesības jebkura brīdī mainīt, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. Anulējot reģistrāciju, Pircējam nav tiesību izmantot kreklukrogs.lv interneta veikalu un iegādāties preces.

3.3. Pircēja personas dati tiek izmantoti lai identificētu Pircēju, lai pārliecinātos, ka Pircējs ir persona, kam tiek piegādātas preces ir pilngadīgs, lai noformētu grāmatvedības dokumentus, atmaksātu pārmaksas vai naudu par atgrieztajām precēm un lai nodrošinātu citu saistību izpildi, kas izriet no Līguma. Pircēja personas datu apstrādei ir nodrošināta konfidencialitāte. Ja  Pircējs izmanto kreklukrogs.lv interneta  veikalu uzskatāms, ka viņš piekrīt  personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

4.PRECES PASŪTĪŠANA, CENAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA

4.1.Pircējs, veic pasūtījumu un pērc preces  interneta veikalā kreklukrogs.lv no plkst. 8:00 līdz 22:00 par cenām, kas ir spēkā  veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

4.2.Pircējs veic apmaksu par precēm pasūtījuma laikā izmantojot ka apmaksas veidu skaidru naudu, interneta banku vai ar bankas norēķinu karti. Pircējs par pasūtītājam precēm apņemas samaksāt nekavējoties. Pēc naudas saņemšanas tiks uzsākta pasūtījuma izpilde un Pārdevējs nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu. Preču un to piegādes cenas ir norādītas ieskaitot PVN.

4.3.Preču ievietošana grozā neuzliek Pircējam pienākumu tās iegādāties. Jebkurā brīdī Pircējs var dzēst groza saturu.

4.4.Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis no Pārdevēja  pasūtījuma apstiprinājumu  uz Pircēja norādīto e – pasta adresi, Pircēja pasūtījums NAV reģistrēts. Šādos gadījumos, lūdzam sazināties ar Pārdevēja  administrāciju pa tālruni 26784362 vai pa e-pastu kreklukrogs@gmail.com

5.PREČU PIEGĀDE

5.1. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers) vai pats Pārdevējs ieprieks vienojoties par piegādes laiku ar pircēju.

5.2.Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums. Preču piegādes  maksājums var mainīties atkarīgi no pasūtījuma piegādes termiņa un  piegādes  vietas.  Preču tirdzniecības teritorija un piegādes pakalpojumu maksājums ir norādīts veikala mājas lapas sadaļā “Piegāde”.

5.3.Pārdevējs (kurjers) piegādā pasūtīto preci uz Pircēja anketā norādīto adresi. Pircējs apņemas pieņemt preci personīgi. Preces tiek nodotas Pircējam tikai tādā gadījumā, ja Pircējs ir ne jaunāk par 18 (astoņpadsmit) gadiem un pieņemot pasūtījumu uzrāda to apstiprinošu spēkā esošu personas dokumentu (Latvijas republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi vai personas identifikācijas karti). Ja Pircējs neuzrāda personas dokumentu vai uzrāda spēkā neesošu personas dokumentu, vai noskaidrojas, ka Pircējs ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Pārdevējs preci Pircējam nenodod un ir uzskatāms, ka preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas  vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ un tādēļ līgums par alkoholisko dzērienu pirkšanu-pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu.

5.4.Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli, kā arī  piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Ja Pircējs nepārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču komplektāciju un nefiksē datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam  pasūtījumam un pienācīga kvalitātē.

5.5.Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpšanu visos gadījumos, kad preces netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

6.ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no pasūtījuma piegādes dienas, nosūtot  pa  pastu, uz  Pārdevēja juridisko adresi Rūjienas ielā 2A, Rīgā LV1009 vai pa e-pastu info@vinuoutlet.lv rakstveida iesniegumu par savu atteikuma tiesību izmantošanu.

6.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

6.2.1. Klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu;

6.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Līguma;

6.2.3. pirkuma apliecinoša dokumenta un piegādes dokumenta kopiju;

6.2.4. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

6.2.5. Pircēja parakstu un bankas konta numuru.

6.3. Ja Pircējs izmanto savas Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Pircējam ir pienākums 7 dienu laikā no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, atdod atpakaļ iegādāto preci veikalam (Lielā iela 19A, Jelgavā)iepriekš vienojoties par preču atgriešanas laiku, iesniedzot pirkumu apliecinošus dokumentus un personas apliecinošus dokumentus .  Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu sedz Pircējs.

6.4.Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nevar būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un/vai sabojātas etiķetes, nav noplēstas akcīzes markas u.c.) un tās nevar būt lietotas. Preces jāatgriež oriģinālā iepakojumā, tādā paša komplektācija, kādā Pircējs tās saņēma. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakots, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces un  neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

6.5.Pirkuma maksa par precēm, izņemot piegādes maksājumu, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības tiek atmaksāta Pircējam  uz viņa norādīto bankas kontu 14 dienu laikā pēc preces atdošanas dienas.

7.PIRCĒJA PIENĀKUMI

7.1.Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču iegādes, saņemšanas un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu;

7.2. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;

7.3. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēj pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

7.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti; Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek izsniegta Pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ;

7.5. Aizliegumi:

Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala  kreklukrogs.lv  apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

• lietot jebkādu automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala kreklukrogs.lv  servera informācijai,
• vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;
• ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē kreklukrogs.lv interesēm un īpašumam un tā lietotājiem.

Par minēto aizliegumu pārkāpumu  Pārdevējs ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī paturēs tiesības liegt turpmāku piekļuvi personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu. 

8.  PĀRDEVĪJA  PIENĀKUMI

8.1.  Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces.

8.2.  Pārdevējs  apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;
8.3.  Pārdevējs nodrošina, lai kreklukrogs.lv Mājas lapā visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un saņemšanu būtu korekta un pareiza.

8.4.Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka Pircējs ir izdarījis pasūtījumu, balstoties uz nepareizu informāciju, Pārdevējs  patur tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu, par to informējot Pircēju.

8.5.  Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē.

9. KOMERCIĀLO PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

9.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Pircējs brīvi un nepārprotami piekrīt regulāri saņemt dažādus ar Līgumu un Akciju saistītus un nesaistītus komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju no SIA „Jelgavas Baltie Krekli”, kuri tiks nosūtīti gan uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto un Pircējam no kāda no mobilo sakaru operatoriem piešķirto pieslēguma numuru, gan uz  Pircēja e-pasta adresi.

10. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI.

10.1. Viss, kas ir ievietots Mājas lapā, ir ekskluzīvs Pārdevēja īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana ir aizliegta.

10.2. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

10.3. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu,  e-pastu, uz to adresi , kas norādīti Līgumā vai  Pircēja reģistrācijas laikā.

10.4. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 7.kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

10.5. Pārdevējam ir tiesības visā Līguma darbības laikā vienpusēji izdarīt grozījumus Līguma noteikumos pēc saviem ieskatiem. Ja Līguma noteikumos tiek veikti būtiski grozījumi, Pārdevējs par to informē Pircēju, nosūtot e-pasta vēstuli uz Mājas lapā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Grozījumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī un tie neattiecas uz rēķiniem, kas izsniegti pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Mājas lapas izmantošana pēc Līguma noteikumu grozījumu stāšanās spēkā tiks uzskatīta par grozījumu akceptēšanu.

10.6. Jebkurš cits strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteiktas šajos Noteikumos, ja to izpildi nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

10.8. Ja Pircējs uzskata, ka tā tiesības ir pārkāptas, tas var nosūtīt savu sūdzību interneta veikalam kreklukrogs.lv uz kreklukrogs@gmail.com. Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs tam nepiekritīsiet, Jums ir tiesības normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu: -http//www.ptca.gov.lv/lvcontent//strīdu- risinašanas-process.